ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków

 

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 

 

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 

 

Druk wniosku  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy

 

 

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczenie dot. ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń

 

Oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu

 

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

 

 

 

Dokumenty  w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 

zaświadczenie o dochodach

 

oświadczenie o dochodach

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

 

 

 

 

 

PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

 

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 

 

Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

 

 

DODATEK OSŁONOWY

 

  Wniosek o dodatek osłonowy

Instrukcja wypełniania wniosku

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

 


POMOC SPOŁECZNA

 

 

wniosek o pomoc socjalną

 

wniosek o dożywianie w szkole

 

zaświadczenie o zarobkach

 

oświadczenie o stanie majątkowym

 

oświadczenie o uzyskaniu dochodu jednorazowego

 

oświadczenie druk ogólny

 

oświadczenie o zarobkach

 

 

INNE

 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Żyrakowie

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027