Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego udzielana jest uczniom w celu niezmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwia pokonanie barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Prawo do stypendium szkolnego posiada uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba, wielodzietność lub inne okoliczności uzasadniające pomoc. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Od 1 października  2018 r kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Wnioski o stypendium szkolne nalezy składać w Gminyym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie w terminie od 1 do 15 września każdego roku szkolnego.

 

Wniosek o stypendium szkolne