Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o  dodatek osłonowy. Szczegóły w zakładce dodatek osłonowy. Informacja telefoniczna pod numerem 14 6807103

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu realizowanego z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach  w wybrane przez uczestnika miejsce, pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych. Osoby zainteresowane pomocą asystenta osobistego w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń (Załącznik nr 7 - Karta zgłoszenia do Programu) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

 

Termin składania zgłoszeń upływa 12 września 2023r.

 

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie pod numerem telefonu 14 6822 635.

 

Więcej informacji oraz druki do pobrania:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024

 

 

 

 

        

 

 

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Żyraków. W ramach programu uczestnicy zostaną wyposażeni w opaski bezpieczeństwa monitorujące stan zdrowia (m.in. puls, saturacja, czujnik upadku) połączone z centrum wsparcia mogące wezwać pomoc lub powiadomić opiekuna. Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców  w wieku powyżej 65 r.ż. którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 
Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

 

Program finansowany jest  z dotacji  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do programu pod numerem tel. 14 6822 635 od pn-pt.  w godzinach 7:00 – 15:00

 

 

 

 

Informujemy  mieszkańców, że dzień 07 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie za odpracowaniem w dniu 15 kwietnia 2023 r. (sobota).

(Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie Nr GOPS-021-3/23 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 07 kwietnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Żyrakowie za odpracowaniem).