Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Żyraków nr AO.0050.125.2023 z dnia 19 września 2023 na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej .

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Do każdego indywidualnego przypadku przemocy domowej powołuje się grupę diagnostyczno – pomocową, która obejmuje diagnozą i wsparciem daną rodzinę z problemem przemocy.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:-

1.  Małgorzata Szymaszek – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Żyrakowie

2.  Paweł Prokop – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Kierownik Posterunku  Policji w Żyrakowie

3.  Justyna Strzok – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie

4.  Edyta Wadas - specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie

5.  Jadwiga Bąk – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 

6.  Anna Śliwa – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie 

7.  Paweł Morawczyński – Stowarzyszenie „Radość” Dębica

8.  Beata Szalwa – Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej w Żyrakowie 

9.  Piękoś Beata – Sąd Rodzinny w Dębicy

 

 

Kontakt. 

Siedziba : Urząd Gminy Żyraków , 39-204 Żyraków 137

Telefon :  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - 14 6807 108